Перерозподіл часток учасників ТОВ у випадку збільшення статутного капіталу

17.06.2018р. набув чинності Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (далі – Закон), який встановлює правовий статус таких товариств, а також визначає порядок їх створення, вимог до статутного капіталу, перерозподілу часток учасників ТОВ, функціонування ТОВ та припинення їх діяльності.

Законом визначено, що розмір статутного капіталу товариства складається з номінальної вартості часток його учасників, виражених у національній валюті України.

Функціонування та розвиток бізнесу іноді потребує додаткового фінансування, яке готові надати учасники товариства в обмін на збільшення їх долі в товаристві, а тому виникає закономірне питання, чи дозволяє новий закон здійснити перерозподіл часток у випадку збільшення статутного капіталу за рахунок додаткових вкладів учасників.

Верховний суд в Постанові №918/92/17 від 27.02.2048р. захистив право учасника на мирне володіння своїм майном, вказавши, що надання учаснику, який володіє часткою, що має вирішальний вплив при прийнятті рішень на загальних зборах самостійно збільшувати статутний капітал товариства без врахування на засадах пропорційності часток інших учасників, що призводить до їх зменшення являється порушенням принципу верховенства права та Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

В своєму рішенні Верховний суд посилався на рішення ЄСПЛ «Совтрансавто-Холдинг» проти України», в якому ЄСПЛ було констатовано: «…акції, якими володів заявник, мали безсумнівно економічну цінність та становили «майно» в розумінні статті 1 Протоколу № 1;

— у зв’язку з цим, що «акція товариства є складною річчю. Вона свідчить про те, що власник має частину акціонерного капіталу та відповідні права. Тут мова не йде лише про непрямий контроль за акціонерними активами, оскільки й інші права, особливо право голосу та право впливати на товариство, можуть випливати з акції» (N 11189/84, «Товариство S. і T. проти Швеції», рішення від 11.12.86, Рішення та Звіти (D.R.) 50, с. 158).

— заявник спочатку володів 49 % акцій ЗАТ «Совтрансавто-Луганськ». Внаслідок кількох збільшень статутного фонду ЗАТ «Совтрансавто-Луганськ» частина капіталу, що була в його володінні, знизилася з 49 % до 20,7 %. Відтак, зазнали змін власні повноваження заявника як власника акцій, а саме: його здатність керувати товариством та контролювати його майно…».

Приймаючи рішення, Верховний суд спирався на положення Закону України «Про господарські товариства», яким питання щодо порядку збільшення статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю не врегульоване.

Новим законом передбачено, що Товариство має право збільшити розмір статутного капіталу за рахунок додаткових вкладів. При цьому учасники мають переважне право на внесення додаткового вкладу пропорційно до його частки в статурному капіталі.

Інші учасники мають право зробити додаткові вклади лише після того, як кожен учасник скористався своїм переважним правом або відмовився від переважного права на внесення додаткового вкладу і лише у випадку, якщо таке право для учасників передбачено самим рішенням загальних зборів.

Відповідно до норм Закону до компетенції загальних зборів учасників належить перерозподіл часток між учасниками товариства у випадках, передбачених цим Законом.

Хочеться звернути увагу, що рішення загальних зборів про зміну розміру статутного капіталу приймається трьома чвертями голосів усіх учасників товариства, які мають право голосу.

Рішення про перерозподіл часток приймається одностайно всіма учасниками товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

Законом також передбачено, що статутом або одностайним рішенням загальних зборів, в яких взяли участь всі учасники може встановлюватися можливість учасників вносити додаткові вклади без дотримання пропорцій їхніх часток у статутному капіталі або право лише певних учасників вносити додаткові вклади.

Однак, чи може учасник, який володіє часткою в статутному капіталі, яка дозволяє такому учаснику прийняти рішення про збільшення розміру статутного капіталу здійснити перерозподіл часток учасників на свою користь?

Проаналізувавши відповідні положення Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» можна зробити висновок, що перерозподіл часток учасників товариства в результаті збільшення статутного капіталу можливо лише, якщо такий перерозподіл передбачений у статуті або у випадку, якщо за таке рішення проголосували всі учасники Товариства одностайно.

У випадку, якщо у вас виникли питання з приводу створенння товариства з обмеженою відповідальністю, перерозподілу часток учасників ТОВ, або виник судовий спір з учасником з приводу часток в статутному капіталі, радимо звернутися до наших адвокатів для отримання юридичної консультації. Якщо у вас вини судовий спір з приводу часток в статутному капіталі, ми можемо очолити ваш захист в суді.